Privacyverklaring van Lemmers Belastingadvies

In dit document kunt u lezen welke persoonsgegevens Lemmers Belastingadvies van u verzamelt en met welk doel deze gegevens worden verwerkt en bewaard. Verder wordt uitgelegd wat ons privacy beleid ten aanzien van deze gegevens inhoudt.

Lemmers Belastingadvies is gevestigd te 2289 DC Rijswijk aan de Laan van Zuid Hoorn 41, wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0704155337 of via het e-mailadres hans@lemmersbelastingadvies.nl.

 1. Het privacyverklaring van Lemmers Belastingadvies

  Lemmers Belastingadvies verleend financieel economische en (fiscaal) juridische diensten als belastingadviseur en rechtsbijstandsverlener. In de administratie van Lemmers Belastingadvies worden identificerende alsmede contactgegevens benodigd voor een adequate identificatie en persoonlijke communicatie vastgelegd. Daarnaast worden, als gevolg van WWFT-verplichtingen, de aard van de opdracht en indien relevant de resultaten van verplichte identificatie onderzoeken vastgelegd.Lemmers Belastingadvies respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is zonder uw privacy uit het oog te verliezen. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).De verwerking van uw persoonlijke gegevens staan onder toezicht van de Functionaris Gegevensbescherming van Lemmers Belastingadvies, zoals beschreven in artikel 37 van het AGV.De privacyverklaring van Lemmers Belastingadvies kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele verklaring vindt u altijd op onze website. Deze verklaring is op 10 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 2. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lemmers Belastingadvies verzamelt en verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening.

 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en met welk doel

  Alle voor een adequate dienstverlening en uitvoering van de opdracht alsmede de op grond van wettelijke verplichtingen benodigde gegevens, die van cliënt, dan wel van door hem ingeschakelde derden worden ontvangen, dan wel wordt verzameld uit openbare of besloten bronnen waartoe de onderneming toegang heeft of met medewerking van cliënt toegang toe verkrijgt.De aldus verkregen en verzamelde gegevens worden door Lemmers Belastingadvies vertrouwelijk verwerkt en in een dossier vastgelegd. Op de ontvangen gegevens zijn wettelijke bepalingen alsmede de geheimhoudingsregels van de beroepsorganisatie, het Register Belastingadviseurs, van toepassing.

 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  De alle ten behoeve van de dienstverlening van Lemmers Belastingadvies verzamelde gegevens worden bewaard indien en voor zover de wet daartoe verplicht, dan wel indien en voor zover en zolang de ontvangen en of verzamelde gegevens naar het oordeel van Lemmers Belastingadvies relevant kunnen zijn als bewijsmiddel.

 5. Delen van persoonsgegevens met derden

  Lemmers Belastingadvies waardeert uw vertrouwen in ons en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd. Gegevens worden door Lemmers Belastingadvies slechts met derden gedeeld indien de inhoud van de van cliënt ontvangen opdracht dat noodzakelijk maakt of ingeval de wet daartoe verplicht. Voor het overige zijn ook hier de beroepsregels en de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing.Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als u van Lemmers Belastingadvies mag verwachten.

 6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Lemmers Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via hans@lemmersbelastingadvies.nl.

 7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De website van Lemmers Belastingadvies maakt geen gebruikt van cookies.

 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht, binnen de regel van de privacyverklaring van Lemmers Belastingadvies, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lemmers Belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans@lemmersbelastingadvies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.